اخبار

 
     
 
نوزدهمين کنفرانس ساليانه شيمي فيزيک ايران  واقع در دانشگاه گيلان

شرکت دانش پيشرفته آزمايشکاهي پي برد شما را به بازديد از غرفه اين شرکت در نوزدهمين کنفرانس ساليانه شيمي فيزيک ايران  مورخ 23 الي 25 شهريور ماه 1395 واقع در دانشگاه گيلان دعوت مي نمايد.                                                                                                                                                                                                                                                           Views: 1523
 
   

 

 

 

 
Copyright 2016 PEYBORD Advanced Laboratory Science Co (PALS), All Rights Reserved.